Thông báo về việc nộp đồ án tốt nghiệp lớp CNC24 + CNC25

Phòng đào tạo thông báo.
Các bạn lớp CNC24 + CNC25 Các bạn làm Đồ án tốt nghiệp nộp Đồ án Bản thường trước ngày 15/01/2018. Lịch Chấm đồ án dự kiến vào ngày 18/01/2017. Các bạn theo dõi thời khóa biểu hàng tuần
Trân trọng

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn