Khai Thác Dữ Liệu bài 1-lớp CN2 K22 24 HCD 12 1GV.ThS Mai Xuân Hùng

https://www.youtube.com/watch?v=3Q2lP8_TKNI&list=PL78o_Zd_tdqP51PQUbBUPjC85bak1O4MH&index=2&t=0s

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn