Thiết kế mạng_bài 1_lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải

https://www.youtube.com/watch?v=WcBQgvwhx0A&list=PL78o_Zd_tdqNnRF8R8uOgwIxBDmpLe-Lb&index=2&t=46s

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn