Bảo mật internet bài 2 lớp CNC26 CNC27.GV Ths Hồ Hải

https://www.youtube.com/watch?v=xotph_T02ug&list=PL78o_Zd_tdqPW2Qqek-80xO2uxVFUKvrQ&index=2

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn